Art Taipei 2013

8 Nov. - 11 Nov.
Place:Taipei World Trade Center, Taiwan
Artists:Akira Nagasawa, Shigi Goho, Tadafumi Kobachi, Naoko Ushijima, LOOTone
ART TAIPEI 2011 Official site

Art Taipei 2013

Art Taipei 2013

Art Taipei 2013